Thursday, 10 August 2017

దేశ భక్తి గీతాలు@10

దేశ భక్తి గీతాలు@10 
1.సారే జహాసె అచ్ఛా

సారే జహాసె అచ్ఛా హిందుస్తాన్ హమారా
హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే, యే గుల్ సితా హమారా||
పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా
వో సంతరీ హమారా ! వో పాస్‌బా హమారా||
గోదిమే ఖేల్‌తీహై ఇస్‌కీ హజారో నదియా
గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే రష్‌కే జినా హమారా||
మజ్ - హబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా
హిందీ హై హమ్ వతన్ హై హిందుస్తాన్ హమారా||

2.భారతదేశం నా దేశం

నా దేశం నా దేశం భారతదేశం
భారతదేశం నా దేశం
జగద్గురువు శృంగేరి శంకరుడు
జగత్య వీశ్వరుడు వాల్మీకి
జగదుభారం కృష్ణమహస్సు
జగదాధారం రామచంద్రుడు
కొలువు తీర్చినా నా దేశం
వెలుగునిచ్చినా నాదేశం
జగదుత్తలము హిమాలయము
జగత్పవిత్రం గంగాతోయము
జగత్పండితుడు జగన్నాధుడు
జగమెరిగిన రాజు శిబిదాన వీరుడు
ఇవియన్నియు
నా దేశములోనే నాదేశము వారు
అందుకే భారతదేశం నా దేశం

3.మన ఐక్యత కాపాడాలి

తెలుగు పతాకం యెగురని దిశయే లేదు
తెలుగు దివ్వె వెలుగనట్టి దిశయే లేదు
తెలుగు వెలుగు చేరలేని దేశం లేదు
తెలుగు వెలుగు దూరలేని కోశం లేదు
వేయి స్తంభముల గుడిని వెలయించిన చేతులు
వేయి యేండ్ల మన గాధలు వినిపించే గీతలు
కాకతి రుద్రమను మరువగలుగునెవరు? సోదరీ
రాయల పౌరుషము మరువరాదెన్నడు సోదరా!
నాగార్జునాచార్య నవ బోధనలోన
నరుల నాగరకతయే నాట్యమాడేనులే
నందికొండ శిల్పాలకు నతు లొనరించాలి
సుందరమగు రామప్పకు వందే అనాలి
గోదావరి తీరంలో కో అంటే చాలును
నా దేశం వైభవము నాదాలై వినబడును
కృష్ణానది తరంగాల తృష్ణతీర్చు సుధాఝురులు
నాగార్జున సాగరాన నాట్యమాడు తరంగాలు
తిరుపతి కొండకు పోయి తిరుమలేశు పూజిస్తే
పరమ భాగవతుల కిహము పరము కరతలా మలకము
శ్రీశైలం మల్లన్నను సేవిస్తే చాలును
చింతలన్ని తొలగిపోయి జీవితమే విరబూయును
నన్నయ పద్యమ్మొక్కటి నాల్క మీద ఉన్న చాలు
అన్ని విద్య లొకసారే ఆకళించినట్లును
తిక్కన పద్య మొక్కటి చక్కగ చదివిన చాలు
తెలుగు జాతి నుడికారము తెలిసికొన్న యటులన్
పోతన పద్య మొక్కటి ప్రీతిగ చదివిన చాలును
అమృతమునే రుచిచూచిన అనందము కలుగును
విశ్వదాభిరాముడైన వేమన ఆటవెలదిలో
విశ్వమెల్ల ఇమిడిపోయి వేదాంతం విరియును
త్యాగరాజ కీర్తనతో తాదాత్మ్యం పొందితే
సంగీతం హృదయంలో జడివానై కురియును
కలకాలం మన ఐక్యత కాపాడాలి
తెలుగుజాతి గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి

4.రమణీయకముతో రాగమంచి

పావన నాగావళీ వంశధారలు
సీమత దామ సుశ్రి నహింప
నిఖిల పుణ్యపగా నిలయ గోదావరి
మరకత హార విస్పురణ నెరవ
శోభన కృష్ణవేణీ, భద్రగామిని
మణిహేమ కాంబికా మహిమ నింప
విమల పెన్నా నదీ వీలుకా బిభవమ్ము
చరణ మంజీర నైఖలి భజింప
దివ్యమోహన కళలతో తేజరిల్లి
దెసలు దెసెలెల్ల దీపింప తెలుగు తల్లి
ప్రాజ్య సువిశాల సుప్రజా రాజ్య వీధి
నిండు కొలువుండె కన్నుల పండువగుచు
పుడమికి పండుగయ్యె విరబూచెను
భూ జన హత్సుమావశుల్
బడుగుల జీవితాల చిర భాబ్య
శుభోదయ దోచి దోచె సం
దడిగ జనావళీ హృదయ తంత్రులు
తీయగ మ్రోగ సాగి లే
వరులను సోలు జీవికల వైభవముల్
విలసిల్లె కొల్లగా
లేవోయీ నలుదిక్కులందు జయభేరి నాద ముప్పొంగ రా
రావోయీ హృదయాంతరాన శుభ
సమ్రంభంబు జృంభించె లే
లే వోయీ కనుగోనలందు మనసేలే కాంక్ష రూపించెరా
రావోయీ ప్రియ బాంధవా ప్రియ సఖా రా!
మానవోత్తంసమా!
శ్రీనాధ కవిరాజ చిత్రవర్ణా కీర్ణ
భవ్య ప్రభంధాల భావమంచి
రాగ రంజిత త్యాగరాజ సంకీర్తనా
రమణీయకముతో రాగమంచి
కృష్ణవేణీ సముతృష్ణ నర్తన కళా
కేళీ తరంగిణిన్ తాళమంచి
ఆంధ్ర ప్రదేశోదయానంద వేళా స
మారంభ సంగీత మంచుకొసగ
కావ్యగానము సేయు సత్కవులు వెలయ
మాపదాంధ్ర ప్రతిభ మన భాని నిలువ
పుడమి నిడె ఎర్ర మందారపూవు పగిది
పరిమళీంచెను బ్రతుకు సంపంగి కరణి
నన్నయ్య మొదలుగా నాబోటి కవిదాక
గలయాంధ్ర సుకవితా కౌశలమ్ము
భారతమ్మాదిగా చిడి పాత్తముల దాక
గలయాంధ్ర సాహితీ గౌరవమ్ము
శ్రీకాకుళము మొదల్ చిత్తూర్ కడదాక
గల యాంధ్ర దేశీయ ఎలననమ్ము
ముసలి వొగ్గుల మొదల్ ముద్దుబిడ్డల దాక
గల యాంధ్ర జాతీయ కలకలమ్ము
గొంతు గొంతున గాన స్రవంతి గాగ
పుటపుతాంతర్గత పురాణ బోధ గాగ
దిక్కుదిక్కుల ధ్వనియించు బుక్కుగాగ
పొడిచె నిపుడిప్పుడె తెనుగు ప్రొద్దుపొడుపు
బ్రతుకు బ్రతుకున తీయని పాట రేగి
గొంతు గొంతున గానస్రవంతు లురలి
దేశదేశాల తెలుగుల దీప్తి వెలుగ పాడుచు
మెల్లమెల్లగా తెనుగు ప్రొద్దుపొడుపు
ప్రాబాతోత్సనమయ్యె ప్రాగ్దిశ మఫారాజీవ
రాగంశువుల్
శోభారామముగాగ జేసె ప్రకృతిన్
సుతాలచలాలంకృతిన్
భూభాగసమ్ము వసంత గార రస సంపూర్ణంబు గాదోచె
రా! భవ్యాశయ దివ్య దీప్తులమరెన్
త్రైలింగ దేశమ్మునన్!

5.విశ్వశాంతి బాటలు

పలు మతాల భాద్షల పరిమళాల కదంబం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం
ఉరికేటి నదులు మన జానపదులు
వికసించే తోటలు వినిపించే పాటలు
వేదఘోషలు బౌద్ధ వాక్కులు
గుభాళీంచి పరచినవి విశ్వశాంతి బాటలు
మానవాళి వికాసమే భారతీయ తత్వం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం
సకల కళారామమిదే మానివాసము
అందరినీ ఆదరించు సర్వధమము
ఇలా తలముపై వెలసిన స్నేహదీపము
సమత మమత రూపమే మా దేశము
జనహితమే మా జాతి చల్లని హృదయం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం

6.వీరభూమిరా మనది

ఆర్యభూమి సూర్యభూమి వీరభూమి మనది
అంధకారమును గని వెనకడుగు వేయకురా!
సత్యభూబి చిత్త్వభూమి తత్వభూమిరా మనది
రాజసతా మనముల గని ఓజి చెడకురా!
యంత్రభూమి తంత్రభూమి మంత్రభూమిరా మనది
పరమాణువులు పగులుట గని భయము చెందకురా
అన్నభూమి వెన్నభూమి కన్నభూమి మనది
భవ్య భూమిరా! మనది దివ్యభూమిరా!

7.వేద వేదములన్ని తరచి

తెలుగు తల్లికి మంగళం! మా
కల్పవల్లికి మంగళం!
కొలుసు మా యద నిలుచు మా
రాజ్జిమ తల్లికి మంగళం
ప్రాతక్రొత్తల కౌగిలింతల
ప్రసవమగు బంగారుకాంతుల
భావికాల స్వర్గమమరుచు
ఫ్రాఢ ప్రతిమకు మంగళం
నాగరికతను వలచి మెచ్చిన
నాడు నాడులు తరలిచచ్చిన
భోగభాగ్యము లందజూపే
రగ రహితకు మంగళం
వేద వేదములన్ని తరచీ
వార భేదములన్ని మరచీ
స్వాదు ధర్మ పధమ్ముపరచు
విశాలడాలకు మంగళం
నాక మందిన పగటివేళ
నరకమంతటిన కాకురేల
ఏక గతి తెలుగమ్మ నడిపిన
ఏకంతకు మంగళం

8.సంఘ శక్తి

రుక్మాఖీమైత రేయోపనిషది
విపులాం సంస్తుతిం లబ్దపూర్వః
శ్రీ మచ్చీషాద్రి నాధోవచిత విభవ
సంప్రాప్త కళ్యాణ లక్ష్మీ
శ్రీశైలీంద్రస్య శంభోరనితర కృపయా
వర్ధమనో విశా హం
త్రైలింగో దేశ ఏష ప్రవిలతు సదా
సంపదుద్దామకోశః
గోదావర్యాః ప్రవాత ప్రశిధిలవులినీ
క్రీడోమానా అటంతః
కృష్ణాపానీయ బిందు ప్రవిమలతీరు భూ
వాసమా సేవమానాః
తుంగా పాదాని రక్తాః రుచి కతరవమో
భంగ విన్యాస శోభం
మంజీరాం రంజయంతో విజయ మనుగతాః
అంధ్రలోనాః ప్రధంతాం
కలాభింప్ర్యాభిర్నిగమదదవీధిః శ్రుతిచయైః
కవిత్వ ప్రఖ్యాతిభిః లలిత హృదయైర్భుద్ది నిభవైః
ప్రశస్త రాచారైరభి నవవచః ఖ్యాతిభిరిమే
శు విఖ్యాతా ఆంధ్రాః విజయ మధియంతు ప్రతివదం!
సస్యశ్యామల భూమి భిన్సునిపులై దాదశ్యాకైః పర్యతైః
నర్వర్తుప్రసృతైః ప్రమాననిచయైః పక్వైశ్చ నానాఫలైః
స్వచ్చైస్సారితవారిభిః శ్రుతిహితైః శాకుంతమంజువనైః
పుణ్వైః కర్మభిరాచితా చ నతతన్ పుశ్యాంధ్ర భూర్వర్దతాం
ఆంధ్రే పుణ్య ప్రదేశే స్పురతి హి సతతం శ్రీ హరిప్రేమ పాత్రం
దుర్గా శైలీంద్రకన్యా కలయతిక్ నుచిరం భవ్య సౌభాగ్య లక్ష్మిం
భాజంతీ వాచి వాచి శ్రుతివిహిత విధేన్ కారయంతే చ వాణి
ఆంధ్రా సాకల నవత్నీ విభవ మనుగతీః ఆనతే నిత్యనూత్నం
నిశ్ణాతాస్పర్శ శాస్త్రే ప్పునితరమతయో దుర్గమే వేదమార్గే
మృద్వికాపాదరస్యే నిరువమరసికాః కోమలీ కావ్య మార్గే
ప్రత్యత్పన్న ప్రదీకా వ్యవహృతి విషయేప్పు ప్రతీవ ప్రభావా
అంధ్రాః స్వీయే ప్రదేశ్ శుభవిభగవగతాః కీర్తిమాయాం త్వజప్రం
విద్యానాక కుమారో బుధజన వినుతీ మల్లినాధన్న్సుధీంద్రః
అన్నంభట్టో ధ విశ్వప్రదిత బుధవరః శ్రీ జగన్నాధసూరః
నన్నయ్యంతిక్కయజ్వా అధితరకవమో హ్యాంద్రస్ గీర్వాశాశస్తా
సతైర్విభ్రాజితేయం విలసతు సతతం సర్వ పస్యా న్ర్ధభూమి
మదమాతంగ మాదాంబుజికముల సంభావింపన్ గాక నీ
స్స్రమై యెప్పునుగాకః నీ ప్రభ ప్రపంచంగుల్ల సూర్య ప్రభా
సదృశంబై వెలుగిందు గాక జననీ! సర్వాంధ్ర విశ్వంభరాః
శాలివాహన రాజచంద్రుల యేల్చడి నిగ్గుదేరిన పంటనేల యిద్ది
భాళుక్య రాజేంద్ర సమద సానుజ దానదారల దడిసినధరశా యిద్ది
కాకతీయ నృపాల ఖడ్గస్పులింగాళి పరిడవిల్లిన వీర్యసుధ యిద్ది
విద్యానగర రాజవీరుల శౌర్మోష్య సరిగర్వ మణగిన యబ్నని యిద్ది
నేడు జనతగ్రణతంత్రనీతరాల్ల
సోద రాంధ్రులనొక త్రాట నొక్కమాట
నైక్యమున నలరించి రోయబ్న్నలారా
నడూము గట్టును నైక్యసన్నద్దులగుడు
అన్నల్ దమ్ముల్ నేకమి జనని పాదాభ్యర్చనల్ సేయుల్
ళ్ న్నీమంబున నాంధ్రమాతకు నముల్లాసంబు గల్గించు కా
ర్యోన్నత్యంబు దలంచి సత్పధకముల్ ప్రారంభుం జేసి మీ
రన్నల్ దమ్ముల్ నాంధ్ర సోదర నమైక్యంబున్ ప్రసాదింపుడి
ఓ సమాజ పూరుషుండ యాంధ్రోర్విజనులు
నీకు నవయవములె కారె నీరు సంత
సౌష్టవంబును నిల సంఘశక్తి గాదె
యిట్టి తధ్యంబు నాంధ్రుల కెఱుక పఱచి
ప్రగతి సాధింపుమీః ధర్మ పధమునందు
దొరలెను సిద్ది, కాని కడు దూరముగా పరుగెత్తె శ్రీద్ద సం
బరమున సర్వవస్తువులు ప్రక్కన జేరెను కాని మానవుం
ఉరిమురి మానవున్ గపటియై కడూదూరము చేసెః సాంధ్రసో
దర సమతనే క్షమా గుణము దాలిచి యేలు మహాంధ్ర సంస్కృతినే
పరిణతి కాలంబిందియని
ఉరియుచు సోదరుల మాంధ్ర భూమాతకు నే
డరుసమున మ్రొక్కు లిడుచును
పరస్పరము చేయి గలిపి బయనించవలెన్

9.సంస్కార హృదయులు

ఏ దేశమందున్న ఏ రాష్ట్రమందున్న
భారతీయ్యులమన్న భావమ్ము వదలక
ఆంధ్ర సంస్కృతి భువినే అలరింపజేయుడీ!
ఆంధ్రులారా! సుగుణసాంధ్రులై వెలయుడీ!
మానవతావాది మంజుల ద్వాంతుండు
శాక్యముని శిష్యుండు షంఘాభిరాముడు
పండితవ రేణ్యుండు సంఘాభిరాముడు
ఆర్య నాగార్జునుడు ఆంధ్రుల కులపతి
సంఘాభివృద్దికే సాహిత్య మనుమాట
సార్థకము చేసిన సత్కవిశ్రేష్టులు
సంస్కార హృదయులు సదసద్వివేకులు
తిక్కన వేమనలు తెలుగు మేధావులు
పంచేంద్రియంబుల వంచనను బరిమార్చి
సచ్చరిత్రంబున శాంతి మార్గమున నిచ్చు
సంగీత సాధకుని సహృదయ తిలకుని
త్యాగయ్య గని ఆంధ్ర ధన్యురా లయ్యెను
వెంకట రత్నము, వూరేశలింగము
అప్పరాయ మనీషు లాంధ్రులకు గురువులు
ఇదే ఆంధ్ర సంస్కృతి ఇవే తెల్గు వెలుగులు
అంధ్ర సంస్కృతి నిలన్ అలదింపజేయండీ.

10.జాతీయగీతం

జన గణ మన అధినాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా
ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
ఉచ్ఛల జలధి తరంగా
తవ శుభ నామే జాగే
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయ గాథా
జన గణ మంగళ దాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
జయహే జయహే జయహే
జయ జయ జయ జయహే
జయహే
Reactions

0 Comments:

Post a comment

Latest Jobs

More

Jobs Info

More
Top