Thursday, 10 August 2017

దేశ భక్తి గీతాలు@2

 

దేశ భక్తి గీతాలు@2
వీర భారతీయ పౌరుల్లారా..ఆ..ఆ..ఆ..

 వీర భారతీయ పౌరుల్లారా..ఆ..ఆ..ఆ..
దేశమాత పిలుపు వినలేరా..ఆ..ఆ..ఆ..
హిమాలయంలో మంటలు రేగి ప్రమాద సమయం వచ్చింది
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
అంతా స్నేహితులనుకున్నాము అందరి మేలు ఆశించాము
అందరి మేలు ఆశించాము
పరుల మంచికై నమ్మకముంచి పగటి కలలలో జీవించాము
నేటికి కలిగెను కనువిప్పు ముంచుకు వచ్చెను పెనుముప్పు
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
వీరమాతలారా సుతులకు చంధన గంధం పూయండి
చంధన గంధం పూయండి
వీర వనితలారా పతులకు కుంకుమ తిలకం తీరచండి
కుంకుమ తిలకం తీరచండి
నెత్తురు జంకే యువకుల్లారా కత్తులు దూసి దుకండి
బానిసతనమున బ్రతికే కన్నా చావే మేలని తలచండి
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
మనమంతా ఒక జాతి సమైక్యమే మన నీతి
మనమంతా ఒక జాతి సమైక్యమే మన నీతి
కులమేదైనా మతమేదైనా వేషం భాష వేరే అయినా
జనమొకటే అని చాటండి
ధర్మ దీక్షయే మన కవచం తప్పక మనదే ఘన విజయం
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
భరతమాత పరువు నిల్పగా..ఆ..ఆ..ఆ..
భరతవీర ప్రతిన దాల్చరా..ఆ..ఆ..ఆ..
జయపతాక చేతబూనరా..ఆ..ఆ..ఆ..
సమర విజయ శంఖమూదరా..ఆ..ఆ..ఆ..
సమర విజయ శంఖమూదరా...

నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం
 నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
సత్యం కోసం సతినే అమ్మిన్నదెవరు - హరిశ్చంద్రుడు
తండ్రిమాటకై కానలకేగినదెవరు - శ్రీరామచంద్రుడు
అన్న సేవకే అంకితమైనదెవరన్నా - లక్ష్మన్న
పతియే దైవమని తరించింపోయినదెవరమ్మ - సీతమ్మ
ఆ పుణ్యమూర్తులు చూపినమార్గం అనుసరించుటే ధర్మం
అనుసరించుటే నీ ధర్మం
నీ ధర్మం మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
చాపకూడుతో సమతను నేర్పెను నాటి పలనాటి బ్రహ్మన్న
మేడిపండులా మెరిసే సంగం గుట్టువిప్పెను వేమన్న
వితంతుల విధి వ్రాతలు మార్చి బ్రతుకులు పండించె కందుకూరి
తెలుగు భారతిని ప్రజలభాషలో తీరిచిదిద్దెను గురజాడ
ఆ సంస్కర్తల ఆశయరంగం నీవు నిలిచిన సంఘం
నీవు నిలిచిన ఈ సంఘం
నీ సంఘం మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
స్వతంత్రభారత రధసారధియై సమరాన దూకె నేతాజి
సత్యాగ్రహమే సాధనమ్ముగా స్వరాజ్యమే తెచ్చె బాపూజి
గుండెకెదురుగా గుండె నిలిపెను ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి
తెలుగువారికొక రాష్ట్రం కోరి ఆహుతి ఆయెను అమరజీవి
ఆ దేశభక్తులు వెలసిన దేశం నీవు పుట్టిన భారతదేశం
నీవు పుట్టిన ఈ దేశం
నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
మహనీయులనే మరవద్దు

దేశం మనదే తేజం మనదే

దేశం మనదే తేజం మనదే
ఎగురుతున్న జెండా మనదే
నీతి మనదే జాతి మనదే
ప్రజల అండదండా మనదే
అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో
ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
భరతమాతకొకటేలేరా
ఎన్ని బేధాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా
దేశమంటే ఏకమౌతాం అంతా ఈ వేళ
వందేమాతరం అంటామందరం
వందేమాతరం అంటామందరం
దేశం మనదే తేజం మనదే
ఎగురుతున్న జెండా మనదే
నీతీ మనదే జాతీ మనదే
ప్రజల అండదండా మనదే
అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో
ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
భరతమాతకొకటేలేరా
రాజులు అయినా పేదలు అయినా
భరతమాత సుతులేలేరా
ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా
దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈవేళ
వందేమాతరం అంటామందరం
వందేమాతరం ఓ... అంటామందరం
వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం

.భారత మాతా భగవద్గీత

భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
హిమగిరి శోభలే సిగలో మల్లెలుగా
కుంకుమ రేఖలే కాశ్మీరాలుగా
కనులకు ఆ సొగసెంతో
చాల్ చాల్లే ఈ వేషం ఆవేశం
తెలిసెను నీ లయలెన్నో
ఏం తెలిసి ఈ అలుసు నా మనసు
గృహమొక దేశమైతే మధు మధురం కాపురం
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
గంగా సంగమం యమునకు ఆగునా
జెండా వందనం జాతికి దీవెన
జనగణ మానసగీతం
గోదారై వేదాలే వల్లించే
నవరస కన్నడ రాగం
కావేరై వాగ్దేయం పాడించే
శృతిలయలే మనమైతే ఇక మనదే ఈ తరం
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే

I Love India... I Love India...

I Love India... I Love India...
జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతౄభూమికి మంగళం మాతరం
మగువ శిరస్సున మణులు పొదిగెను హిమగిరి
కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

గంగ యమునలు సంగమించిన గానమో
కూచిపూడికి కులుకు నేర్పిన నాట్యమో
అజంతాల... ఖజురహోల...
సంపదలతో సొంపులొలికే భారతి జయహో
మంగళం మాతరం

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
తాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం
కౄష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం
వివిద జాతుల వివిద మతముల
ఎదలు మీటిన ఏక తాళపు భారతి జయహో
మంగళం మాతరం

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
వందే మాతరం

rss ప్రార్థన    
            
1. నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే
      త్వయా హిందుభూమే సుఖవ్ వర్ధితోహం
      మహామఙ్గలే పుణ్యభూమే త్వదర్థే
      పతత్వేష కాయో నమస్తే నమస్తే ||

2. ప్రభో శక్తిమన్ హిందు రాష్ట్రాఙ్గభూతా
                ఇమే సాదరన్ త్వాన్ నమామో వయం
      త్వదీయాయ కార్యాయ బధ్దా కటీయం
                శుభామాశిషన్ దేహి తత్పూర్తయే
      అజయ్యాఞచ విశ్వస్య దేహీశ శక్తిం
                సుశీలన్ జగద్  యేన నమ్రం భవేత్
      శ్రుతచైవ యత్ కణ్టకాకీర్ణ మార్గం
                స్వయం స్వీకృతం నస్ సుగ కారయేత్

3. సముత్కర్ష నిస్ శ్రేయ సస్యైక ముగ్రం
              పరం సాధనన్ నామ వీర వ్రతం
     తదంతస్ స్ఫురత్వక్షయా ధ్యేయనిష్ఠా
               హృదంతః ప్రజాగర్తు తీవ్రానిశం
     విజేత్రీ చ నస్ సంహతా కార్యశక్తిర్
               విధాయాస్య ధర్మస్య సంరక్షణం
     పరవ్ వైభవన్ నేతు మేతత్ స్వరాష్ట్రం
               సమర్థా భవత్వాశిశాతే భృశం
                                    ||భారత్ మాతా కీ జయ్||

హిందువులం హిందువులం

 హిందువులం హిందువులం - హిందుజాతి వారసులం
హిందు ధర్మ రక్షకులం - హిందు రాష్ట్ర సాధకులం
స్ఫూర్తి శంఖ నాదకులం ప్రణవ ఫణవ వాదకులం
ప్రియ వంశీ నాదములం ధర్మానక ధ్వానములం ||హిందువులం||
ఇంద్రధనూ వర్ణములం సింధు త్రయ వీచికలం
తీవ్ర భాను తేజములం శరత్ చంద్ర కిరణములం ||హిందువులం||
రామ ధనుర్బాణములం శివ గణముల శూలములం
చక్రి చేతి చక్రములం భరతమాత సైనికులం ||హిందువులం||
సర్వజన ప్రేమికులం భగావాధ్వజ వాహకులం
విశ్వశాంతి కాముకులం వేద ధర్మ ఘోషకులం  ||హిందువులం||
Reactions

0 Comments:

Post a comment

Latest Jobs

More

Jobs Info

More
Top