Thursday, 10 August 2017

దేశమును ప్రేమించుమన్నా

దేశమును ప్రేమించుమన్నా 
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా 

దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ 
దేశమంటే మనుషులోయ్ !

వట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్
గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ 

పాడిపంటలు పొంగి పొర్లే
దారిలో నువు పాటు పడవోయ్
తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్
కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !


ఈసురోమని మనుషులుంటే
దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్
జల్డుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు
దేశి సరుకులు నించవోయ్ !


అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయ్
దేశి సరుకులు నమ్మవెలె నోయ్
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు
కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !


వెనుక చూసిన కార్యమేమోయ్
మంచిగతమున కొంచమేనోయ్
మందగించక ముందు అడుగేయ్
వెనుక పడితే వెనుకేనోయ్ !


పూను స్పర్దను విద్యలందే
వైరములు వాణిజ్య మందే
వ్యర్ధ కలహం పెంచబోకోయ్
కత్తి వైరం కాల్చవోయ్ !


దేశాభిమానము నాకు కద్దని
వట్టి గొప్పలు చెప్పకోకోయ్
పూని యేదైనాను, వొక మేల్
కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !


ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం
మూలుగులు పీల్చేసె నోయ్
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ
ఐకమత్యం నేర్చవోయ్


పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే
పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయ్
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే
నేర్పరికి మేల్ కొల్లలోయి !


సొంత లాభం కొంత మానుకు
పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్
 

దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ 
దేశమంటే మనుషులోయ్ !

చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని
దేశస్తులంతా నడవవలె నోయ్
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు
మతములన్నీ మెలగవలెనోయి !


మతం వేరైతేను యేమోయి
మనసు వొకటై మనుషులుంటే
జాతియన్నది లేచి పెరిగీ
లోకమున రాణించు నోయి !


దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం
ప్రేమలను పూలెత్తవలెనోయ్
నరుల చెమటను తడిసి మూలం
ధనం పంటలు పండవలెనోయి !


ఆకులందున అణగి మణగీ
కవిత పలకవలె నోయ్
పలుకులను విని దేశమందభి
మానములు మొలకెత్త వలెనోయి !


మలిన దేహుల మాలలనుచును 
మలిన చిత్తులకధిక కులముల 
నెలవొసంగిన వర్ణ ధర్మమా 
ధర్మ ధర్మంబె 

మంచి చెడ్డలు మనుజులందున 
యెంచి చూడగ రెండే కులములు 
మంచి అన్నది మాల ఐతే 
మాల నేనవుందున్ 

మతములన్నియు మాసిపోవును 
జ్ఞానమొక్కటి నిలిచి వెలుగును 
ఆత్మ స్వర్గ సుఖంబులన్నవి 
యెవని విలసిల్లున్ 

కపటం వంచన క్రౌర్యం నెత్తురు 
ధన వృక్షానికి ఆహారం 
అధికారానికి ఆధారం                                                           

Lyrics in English:

Desamunu preminchumanna
Manchi anndai penchu manna
Desamante matti kaadoi
Desamante manushuloi !

Vatti maatalu katti pettoi
Gatti mel talapettavoi !

Paadi pantalu pongi porle
Daarilo nuvu paatu padavoi
Tindi kaligite kanda galadoi
Kanda galavaadenu manishoi !

Iisuromani manushulunte
Desamegati baagupadunoi
Jaldukoni kalalella nerchuku
Desi sarukulu ninchavoi !

Anni desaal krammavalenoi
Desi sarukulu nammavalenoi
Dabbu telenatti narulaku
Kirthi sampadalabbavoi !

Venuka chusina kaaryamemoi
Manchi gatamuna konchamenoi
Mandaginchaka mundu adugei
Venuka padite venukenoi !

Poonu spardhanu vidyalande
Vairamulu vaanijyamane
Vyardha kalaham penchabokoi
Katti vairam kaalchavoi !

Desabhimanamu naaku kaddani
Vatti goppalu cheppukokoi
Puni yedainaanu, voka mel
Kurchi janilaku chupavoi !

Orvalemi pisachi desam
Mulugulu peelchesenoi
Orula meeluku santasistu
Ikamatyam nerchevoi !

Parula kalimiki porli eedche
Paapikekkada sukham kaddoi
Okari mel tana melanenche
Nerpariki mel kollaloi !

Sonta laabhamu kona maanuku
Porugu vaadiki todu padavoi
Desamante matti kaadoi
Desamante manushuloi !

Chetta pattal pattukuni
Desastulantaa nadava valenoi
Annadammula valenu jaatulu
Matamulanni melaga valenoi !

Matam veraitenu yemoyi
Manasu vokatai manushulute
Jaati yannadai lechi perigi
Lokamuna raninchunoi !

Desamaniyedi dodda vrukshnam
premalanu pulettavalenoi
Narula chematanu tadisi mulam
Dhanam pantalu pandavalenoi !

Aakulanduna anigi manigi
Kavita palakavalenoi
Palukulanu vini desamandabhi
Maanamulu molaketta valenoi !

Malina dehula malalanuchunu
Malina chittula kadhika kulamula
Nelavosamgina varna dharmama
Dharma dharmambe


Mamchi cheddalu manujulamduna
Yemchi chudaga rende kulamulu
Mamchi yannadi mala yaite
Mala nenavudun


Matamulanniyu masipovunu
Gnanamokkati nilachi velugunu
Amta swarga sukhambulannavi
Yavani vilasillun


Kapatam vanchana krouryam netturu
Dhana vrukshaniki aahram
Adhikaraniki Adharam


Meaning in English:

Love the country brother
Promote that is good hither 

A country is not made of land 
a country is made of its people. 

Stop loose talk all together
Think to do solid help brother 


Where milk and crops run over
In that way you toil for ever
When food stuff is there, muscle too would be there
One who has muscle is the real man beware!


If men are distressed and depressed
How the country will be advanced
Be in haste to learn all arts and skills
And pile up country made goods


Spread to many a country
the good made and sold by your gentry
The men who can’t fetch riches
Their name and fame shall be in ditches  


What effect when you turn back and ponder
Little good in the past, no wonder
Don’t be dull, march and leap ahead
If you get back, you shall backslide behind


Have rivalry in learning alone
Competitions are in trade alone
Don’t rake-up futile squabbles
Set fire to the hostility of swords  


Don’t claim patriotism as virtue of you alone
Don’t boast of false claims in high tone
With resolve do some good thing
To show the people that fine thing


The demon of envy and jealousy
Sucks and swindles the country
Be elated to help the others and
Learn the sense of unity


One who envies and weeps when others prosper
Where is comfort to such a sinner
One who deems others good as his good
For such deft person blessings are many


Giving-up a bit of your profit
Help the neighbour for his uplift
Country means not mere mud
But, country means, the men


Holding hand with other’s hand
All the country men should walk in a band
Like brothers and sisters
All castes and creeds should stand in a strand


What if the faiths diverge
Uniting hearts if men can merge
The nation shall rise up
And shall shine and stand out in the world


The great tree which is the country
Should bloom the flowers of love
Drenched in the perspiration of men
The crops of wealth should yield


Sinking and slipping behind tree leaves
The Cuckoo should sing sweet lyrics
Listening to its poesy
Fondness should sprout up in the country


Branding dirty bodied men as untouchables and
Placing the real filthy hearted men in high castes,
The moral code that made such unjust classification
Is indeed an act of immorality without justification


When pondered in mankind
Good and bad are the two castes found
If good is viewed as untouchable
I shall indeed become an untouchable


All religions shall fade away
Wisdom alone shall stand and glow
Then all the comforts of heaven
Shall shine in the world


Hypocrisy, fraud, cruelty and blood-thirst
Are the food for the tree of money
And the base and support of power
Reactions

0 Comments:

Post a comment

Latest Jobs

More

Jobs Info

More
Top